Проект и екип

Проектът „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката през 2017 г., се основава на интердисциплинарно изследване на трансграничните поклоннически и  възпоменателни практики, пътувания и ритуали като механизъм за конструиране на национално културно наследство зад граница. От гледна точка на националното и през призмата на пътуването, границата, ритуала на поклонението и разнообразните официални и лични медийни репрезентации ще бъдат разгледани типологично представителни маршрути и места, обект на религиозно поклонничество, възпоменателни практики, патриотични посещения. Чрез систематично събран подробен теренен материал и задълбочен анализ ще бъдат свързани политиките „отгоре“ и „отдолу“, целящи „завоюване“ или споделяне на места на памет извън територията на България.

Три са основните насоки на проблематизиране, които обхващат, от една страна, единен тематичен ареал с множество допирни точки, но от друга страна, са разнопосочни в своите политики и сакрални особености: трансгранично религиозно поклонничество с отчетлив национално-исторически характер, трансгранични политически възпоменания и патриотични посещения зад граница. Предлаганият проект е от ключова научна и обществена значимост и е актуален предвид европейските и световните изследователски, управленски и социо-културни тенденции.

Резултатите от проекта са насочени както към специализирана научна публика (научна международна конференция, сборник, колективна монография), така и към докторанти и студенти (лекционни курсове и лекции), държавни и др. институции и широката публика (интернет страница, семинари, изложба).

[siteorigin_widget class=“Athemes_Employees“][/siteorigin_widget]