Публикации

Конструиране на българско национално културно наследство в чужбина 
Лозанка Пейчева, Божидар Алексиев, Валентин Воскресенски, Елена Александрова, Лина Гергова, Мариянка Борисова, Николай Вуков, Стефан Дечев, Таня Матанова, Яна Гергова
София: Парадигма, 2022
ISBN 978-954-326-496-4

Стъпвайки върху парадигмата за символна връзка между нация и територия, оградена от национални граници, и на концепцията за културното наследство като процес, като постоянен и променлив резултат от дейността на определени актьори, от разнопосочни официални и неформални политики, авторският колектив предлага обширно изследване на моделите на конструиране, поддържане, отвоюване и спомняне на българско национално наследство отвъд настоящите граници на България. Наблюдавани и анализирани са разнообразни трансгранични практики и маршрути във всички посоки отвъд националната територия, реализирани от официални лица, политически партии, патриотични организации и неформални сдружения, научни колективи, ученически и граждански групи, туристи. Читателят ще проследи изграждането на българско национално културно наследство в днешните земи на Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Румъния, ще се запознае с пътищата, по които отдалечени места като Болгар в Русия, Брунате, Рим и Челе ди Булгерия в Италия, Елванген в Германия, Берат в Албания се вписват в българския национален разказ, ще пътува по върховете, паметниците и гробовете на българския воин отвъд днешните граници на родината.

Изданието се реализира по проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката (договор № ДН20/10). Рецензенти на монографията са доц. д-р Валентина Ганева-Райчева и доц. д-р Евгения Троева-Григорова.

Transborder Commemoration Routes and Rituals
Edited by Lina Gergova, Valentin Voslresenski & Yana Gergova
Sofia: Paradigma, 2019
ISBN 978-954-326-388-2

Ритуалите пресичат граници по дефиниция. Между сакралните и профанните пространства и времена, между всекидневните и празничните роли и социални мрежи, между света на предците като памет и образност и света на общността, между линейността в личния и общностния живот в контекста на календарна и аграрна цикличност. Обратното, по презумпция, националното наследство би следвало да е строго затворено в рамките на националните граници. Тръгвайки от тези гледни точки, ние продължихме към други посоки на концептуализация на трансграничните възпоменателни маршрути и ритуали. Бихме искали да поставим акцент върху напрежението между идеята за поклонничество и практиката на възпоменателното пътуване; върху отделните актьори и обекти, които пресичат границите в рамките на ритуала; върху силата на войната и насилието да продуцират и утвърждават националното наследство.

Сборникът съдържа разширени версии на 15 доклада, представени на конференцията Transborder Commemoration Routes and Rituals, организирана в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на 1-2 ноември 2018 г. и се издава като част от работната програма на проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Съставители са Лина Гергова, Валентин Воскресенски и Яна Гергова. Изданието е рецензирано от доц. д-р Екатерина Анастасова (ИЕФЕМ-БАН) и доц. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“) и е насочено за публикуване с решение на Научния съвет на ИЕФЕМ-БАН.

Статии и студии

Св.св. Кирил и Методий в Германия и Чехия: места на национална памет, поклоннически и възпоменателни практики
Таня Матанова и Мариянка Борисова
Годишник на Асоциация „Онгъл“. Т. 18. Памет – наследство – култура (Етноложката перспектива). София: Род, 2019, 30-47

Bulgarian Men’s Travels to Mount Athos in the Context of the Ritual Year
Tanya Matanova
The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, III,  2020, 67-84
DOI: https://doi.org/10.7592/YBBS3.04

Граници и политики на културно унаследяване в Добруджа
Лина Гергова
Българистични четения – Сегед 2019, JATEPress, 2020, 397-405

Конструиране на национално културно наследство зад граница: „Българските места“ в Италия
Яна Гергова
Българистични четения – Сегед 2019, JATEPress, 2020, 407-414

Български места на памет, възпоменателни чествания в Република Северна Македония и техните медийни отражения
Лозанка Пейчева
Медиалог/Medialog, 2021, 10, 106-127

„Пътят на Зографските светии“ – места на памет, център, периферия
Таня Матанова
Годишник на Асоциация „Онгъл“. Т. 19. Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално). София: Род, 2021, 111-121

Who are Our National Heroes beyond National Borders?
Lina Gergova & Yana Gergova
The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, ІV, 2021, 126-150
DOI: https://doi.org/10.7592/YBBS4.05

Спомените на Кукушкият окръжен управител Владимир Караманов за бежанската вълна в Петричко лятото на 1913 г.
Елена Александрова
Минало, кн. 1, 2022, 19-28

* Към някои от текстовете няма линкове – това означава, че политиката на изданието не предвижда свободно публикуване на текстовете в интернет.