Проект и екип

Проектът „Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката през 2017 г., се основава на интердисциплинарно изследване на трансграничните поклоннически и  възпоменателни практики, пътувания и ритуали като механизъм за конструиране на национално културно наследство зад граница. От гледна точка на националното и през призмата на пътуването, границата, ритуала на поклонението и разнообразните официални и лични медийни репрезентации ще бъдат разгледани типологично представителни маршрути и места, обект на религиозно поклонничество, възпоменателни практики, патриотични посещения. Чрез систематично събран подробен теренен материал и задълбочен анализ ще бъдат свързани политиките „отгоре“ и „отдолу“, целящи „завоюване“ или споделяне на места на памет извън територията на България.

Три са основните насоки на проблематизиране, които обхващат, от една страна, единен тематичен ареал с множество допирни точки, но от друга страна, са разнопосочни в своите политики и сакрални особености: трансгранично религиозно поклонничество с отчетлив национално-исторически характер, трансгранични политически възпоменания и патриотични посещения зад граница. Предлаганият проект е от ключова научна и обществена значимост и е актуален предвид европейските и световните изследователски, управленски и социо-културни тенденции.

Резултатите от проекта са насочени както към специализирана научна публика (научна международна конференция, сборник, колективна монография), така и към докторанти и студенти (лекционни курсове и лекции), държавни и др. институции и широката публика (интернет страница, семинари, изложба).

Екип

Лозанка Пейчева

Професор, доктор на изкуствознанието (ръководител)

Яна Гергова

Главен асистент, доктор (секретар)

Божидар Алексиев

Доцент, доктор

Валентин Воскресенски

Главен асистент, доктор

Лина Гергова

Главен асистент, доктор

Мариянка Борисова

Главен асистент, доктор

Николай Вуков

Доцент, доктор

Стефан Дечев

Доцент, доктор

Таня Матанова

Главен асистент, доктор